WSPÓŁCZYNNIK Uw OKNA

Jest to współczynnik przenikania ciepła i mówi nam o ilość energii w watach (W) jaka przenika przez okno o określonej powierzchni przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1K (1K=1C1°C). Jego znajomość pozwala nam na obliczenie wartości strat energii cieplnej, która przez nie ulatuje. Im jego wartość jest mniejsza tym większe mamy oszczędności energii. Współczynnik ten obliczamy ze wzoru :
 
 
gdzie:
Ug - Współczynnik przenikania ciepła oszklenia
Ag - Pole powierzchni szyby
Uf - Współczynnik przenikania ciepła ramy
Af - Pole powierzchni ramy
Ψ- Liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany połączonymi efektami oszklenia, ramki dystansowej i ramy
lg - Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą
A - Całkowite pole powierzchni okna, (Ag + Af)
Wracaj